Сертификати

Стремежът ни е да задоволим изцяло нуждите на потребителите във всички аспекти – от идеята, през осъществяването й, до окончателния продукт. Заводът разполага със собствен конструктивен отдел, чиято основна цел е индустриализирането на опаковките съгласно изискванията на клиента.
Приоритет в политиката на компанията е непрекъснато усъвършенстване на технологичното оборудване, нови високопроизводителни стъклоформоващи автомати, машини и оборудване за непрекъснат контрол на качеството на продукцията, въвеждане на нови технологии и процеси. С цел достигането на световните стандарти за качество. „РУБИН ТРЕЙДИНГ” АД е внедрил Система за Управление на Качеството, съгласно изискванията на международните стандарти , ,  и .

 

Чрез “>политиката по управление на качеството, безопасността на продукта, околната среда, здравето и безопасността при работа, Ръководството на “РУБИН ТРЕЙДИНГ” ЕАД декларира стратегическите си цели и своята ангажираност за непрекъснато подобряване удовлетвореността на клиентите и ефикасността на Интегрираната система за управление.

 

Внедрена  система  SAP за управление на бизнеса

SAP е интегрирана система за управление на бизнеса. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.
SAP е лидерът сред ERP системите и разполага с решения и функционалност, които покриват нуждите на почти всяка компания.
SAP има много ‘Най-добри практики’ поради дългото присъствие на ERP пазара и има добре развита глобална партньорска инфраструктура.
Тази система води до по-бърза възвръщаемост на инвестициите и намаляване на фирмените разходи TCO ( Total Cost of ownership)

 

 

Ползи От SAP

·      Осигуряване на интегрирано решение за управление на бизнеса.

·      Прилагане на най-добрите практики, заложени в софтуера.

·      Уеднаквяване на вътрешно-фирмени процедури и начини на работа, което спомага за подобряване на работната среда и обслужването на клиентите.  Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация.

·      Подобряване на управлението на складови наличности и активите на фирмата.

·      Подпомагане на развитието на компанията и повишаване на гъвкавостта й.

·      Увеличаване на приходите посредством възможността за генериране на разнородни анализи, които помагат за бърза и адекватна реакция на промените на пазарната среда.

·      Подобряване на сътрудничеството между отделите в компанията.

Политиката за защита на личните данни