Околна среда

image1

Производствено-технологичните процеси в „Рубин” отговарят на най-добри налични техники и практики в сектор „Стъклопроизводство”.
В завода е разработена и се прилага Система за управление на околната среда. Системата регламентират реда, действията и отговорностите относно обучението, обмена на информация, управлението на документите и записите, предприемане на превантивни и коригиращи действия, ефективното използване на електроенергия, горива, суровини и спомагателни материали, предотвратяването и контрола на аварийни ситуации.
„Рубин” извършва периодичен собствен мониторинг на емисиите, отделяни в атмосферния въздух, отпадъчните и подземните води. Периодично се контролира и измерва шума. Отпадъците се управляват, съгласно приложимите нормативни изисквания.
Мониторинга на емисиите се възлага на акредитирани лаборатории.
С цел намаляване и ограничаване на праховите емисии, образувани при разтоварването, съхранението, дозирането и транспортирането на суровини, през 2013-2014 г. в Материален цех бе монтирана и пусната в експлоатация Прахоуловителна инсталация, включваща 8 броя ръкавни филтри.
На територията на завода са изградени пет броя сондажи за мониторинг на подземни води. Чрез тях се наблюдава съдържанието на опасни и/или вредни вещества в подземните води.

image2

Рециклиране на стъкло

Старото стъкло лесно се превръща в нови стъклени буркани и бутилки или в други стъклени продукти като изолация от фибростъкло. И за разлика от хартията, стъклените буркани и бутилки могат да се рециклират отново и отново. Стъклото не се износва.

Изисква се стъклото да бъде сортирано по цвят – безцветно, зелено или кафяво. Веднъж оцветено, стъклото не може да стане отново безцветно. Това означава, че за направата на прозрачни буркани не могат да се използват цветни трошки. Защо някои производители пакетират произвежданите от тях храни и напитки в зелени или кафяви бутилки? Цветното стъкло предпазва чувствителните към светлина храни и напитки.

„Рубин” разполага с технологична възможност за рециклиране на стъклени отпадъци. Дружеството разполага и с Промивна инсталация за стъклени трошки, в която се извършва измиване и сепариране на стъклени отпадъци.
На рециклиране се подлага собствения технологичен брак (код 10 11 12) и отпадъци с външен произход:
o стъклени опаковки (бутилки и буркани) код 15 01 07, доставяни от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и от Фирми, с предмет на дейност събиране и транспортиране на отпадъци
o домакинско стъкло (чаши, чинии, вази и др. ) код 20 01 02 Стъкло, прозоречно стъкло, доставяно от фирми, с предмет на дейност събиране и транспортиране на отпадъци